Γράψτε ελληνικά χωρίς ελληνικό πληκτρολόγιο:
- Πατήστε το αριστερό κουμπί για αλλαγή από ελληνικά σε αγγλικά.
- Πατήστε "OK" για να αντιγραφεί το κείμενο στο φόρουμ.