Διάφορα > Κάδος ανακύκλωσης

Πολλοί Ψαλμοί του Δαυίδ εμπεριέχουν την λέξη κιθάρα

<< < (2/2)

GVen:
Ρε παιδιά...να ρωτήσω κάτι...γιατι δεν τον ban-αρει κάποιος να ησυχάσουμε? Αρκετά μας τα χει πρήξει τόσο καιρό...λεω εγώ τώρα.

Vassilis_1:
Ψαλ. 80   

Πλημμυρίσατε όλοι από αγαλλίασιν και χαράν διά τον Θεόν, που είναι βοηθός μας.
Αλαλάξατε όλοι προς δόξαν του Θεού, τον οποίον επίστευε και ελάτρευε ο γενάρχης μας ο Ιακώβ.

Αρχίσατε να ψάλλετε σεις οι Λευίται, δώσατε στους τυμπανιστάς το τύμπανον και στους
άλλους μουσικούς ψαλτήριον τερπνόν και κιθάραν, δια να συνοδεύουν τους ύμνους σας.

Σεις οι ιερείς σαλπίσατε με την ιεράν σάλπιγγα κατά την πρώτην του εβδόμου μηνός Τισρή,
κατά την εξόχως επίσημον ημέραν της μεγάλης εορτής σας.
Διότι η εορτή αυτή είναι πρόσταγμα του Θεού προς τον ισραηλιτικόν λαόν, εντολή του Θεού
προς τους απογόνους του Ιακώβ.

Τον Νόμον αυτόν, που καθορίζει τας επισήμους εορτάς, έδωσεν ο Κύριος εν μέσω του λαού,
των αδελφών του Ιωσήφ, όταν αυτοί έφυγαν ελεύθεροι από την Αίγυπτον. Τοτε αυτοί ήκουσαν
γλώσσαν, την οποίαν ποτέ άλλοτε δεν είχαν γνωρίσει.

Ο Κύριος απήλλαξε την ράχιν των από τα βαρέα φορτία, και αι χείρες των, που εδούλευαν έως
τότε εις τα κοφίνια δια την μεταφοράν πηλού, απηλευθερώθησαν.

Εζήτησες την βοήθειάν μου, όταν ευρίσκετο υπό βάρος μεγάλης θλίψεως και εγώ σε εγλύτωσα
από τας συμφοράς. Σε ήκουσα κρυμμένος στον γνόφον και τας αστραπάς της καταιγίδος.
Σε εδοκίμασα τότε και συ έδειξες ποιός είσαι στο ύδωρ της αντιλογίας σου, τότε που εγόγγυσες εναντίον μου.

Ακουσε λαέ μου, την έντονον διαμαρτυρίαν μου και προτροπήν.
Ισραηλιτικέ λαέ μου, εάν θα με ακούσης δεν θα πρέπει να υπάρχη εις σε άλλος νέος θεός, δεν
πρέπει ποτέ να προσκυνήσης ξένον θεόν, διότι εγώ είμαι ο Κυριος και Θεός σου, ο οποίος σε
ηλευθέρωσα και σε καθωδήγησα από την γην της Αιγύπτου έως εις την Παλαιστίνην.

Ανοιξε διάπλατα το στόμα σου, προσευχόμενος και δοξολογών εμέ, και εγώ θα ικανοποιήσω τα
αιτήματά σου.

Ο λαός μου όμως δεν ήκουσε την φωνήν μου και οι Ισραηλίται δεν έδωσαν προσοχήν εις εμέ.
Δια τούτο και εγώ τους αφήκα να πορεύωνται σύμφωνα με τας ενόχους επιθυμίας των
αμαρτωλών καρδιών των, να πορεύωνται και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με την
σκοτισμένην θέλησιν και διάθεσίν των.

Εάν ο λαός μου με ήκουεν, εάν ο ισραηλιτικός λαός επορεύετο στους δρόμους μου, αμέσως
και στο μηδέν θα είχα ταπεινώσει τους εχθρούς των και θα άπλωνα βαρείαν και τιμωρόν την
χείρα μου εναντίον εκείνων, οι οποίοι τους καταθλίβουν και τους ταπεινώνουν.

Οι εχθροί του Κυρίου θα ηναγκάζοντο, έστω και υποκριτικώς, να δηλώσουν υποταγήν εις
αυτόν, ενώ ο λαός του Ισραήλ θα έμενεν ειρηνικός και ευτυχής παντοτεινά.

Τοτε ο Θεός τους έθρεψεν εις την έρημον με το πλέον εκλεκτόν άλευρον του σίτου και τους
εχόρτασε με άφθονον μέλι από την ξηράν και άγονον πέτραν. Ετσι και τώρα θα τους διέτρεφε
και θα τους εχόρταινε, εάν υπήκουον εις τας εντολάς του.

Vassilis_1:
Ψαλ. 91

Ευχάριστον και ωφέλιμον είναι, εις εμέ να δοξάζω σε τον Κύριον και να υμνολογώ το πάντιμον
όνομά σου, ω Ύψιστε.

Να διαλαλώ ημέραν και νύκτα την ευσπλαγχνίαν σου, την φιλαλήθειάν σου και την
αξιοπιστίαν σου εις τας υποσχέσεις σου.

Με ψαλτήριον δεκάχορδον, με άσμα το οποίον θα το συνοδεύη η κιθάρα,
διότι συ, Κύριε, μου δίδεις χαράν και ευφροσύνην, με γεμίζεις αγαλλίασιν με τα θαυμαστά
έργα των χειρών σου.

Πόσον μεγαλειώδη και αξιοθαύμαστα είναι, Κύριε, τα έργα σου! Βαθείς και ανεξερεύνητοι
είναι οι διαλογισμοί σου και αι αποφάσεις σου.

Άνθρωπος όμως, τον οποίον ο αμαρτωλός βίος έκαμεν άφρονα, δεν ημπορεί να γνωρίση τα
θαυμάσια αυτά έργα σου. Και ασύνετος, εξ αιτίας του σκοτισμού της αμαρτίας, δεν είναι εις
θέσιν να τα κατανοήση.

Οι ασύνετοι αμαρτωλοί φυτρώνουν ταχέως και αυξάνουν και ανθοφορούν, ωσάν τον χόρτον.
Όλοι οι εργάται της ανομίας σηκώνουν την κεφαλήν και υψώνονται• ματαίως όμως, διότι το
κατάντημά των θα είναι ο αιώνιος όλεθρος.

Συ όμως, Κύριε, παραμένεις ο μόνος Ύψιστος Θεός στους αιώνας των αιώνων.

Ιδού, οι εχθροί σου, Κύριε, το πιστεύω και το διακηρύττω, ιδού οι εχθροί σου οπωσδήποτε θα
καταστραφούν και θα διασκορπισθούν ανά τα διάφορα σημεία όλοι, όσοι εργάζονται την
ανομίαν.

Εξ αντιθέτου η ιδική μου όμως δύναμις θα υψωθή, θα ενισχυθή, όπως του ισχυρού
μονοκέρωτος, και τα γηράματά μου, χάρις εις τας ιδικάς σου δωρεάς, θα είναι θαλερά, όπως το
σώμα που αλείφεται με παχύ έλαιον.

Το μάτι μου θα ιδή με δικαίαν ικανοποίησιν τον όλεθρον των εχθρών μου και το αυτί μου θα
ακούση την τιμωρίαν των πονηρών εχθρών μου, οι οποίοι επαναστατούν εναντίον μου.

Ομως ο δίκαιος άνθρωπος θα ανθίζη πάντοτε, όπως ο φοίνιξ• θα αυξηθή και θα πληθυνθή,
όπως τα κέδρα του Λιβάνου.

Φυτευμένοι οι δίκαιοι στον οίκον του Κυρίου, εις τας ιεράς αυλάς του Θεού μου, θα ανθίζουν
και θα καρποφορούν τας αρετάς.

Και στο βαθύ ακόμη γήρας των θα προκόπτουν εις αρετήν και καλά έργα, θα είναι θαλεροί και
ακμαίοι, δια να αναγγέλλουν πάντοτε τα μεγαλεία του Θεού.
Διότι ο Κύριος ο Θεός μας είναι δίκαιος και ευθύς και δεν υπάρχει εις αυτόν καμμία αδικία.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[*] Προηγούμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση
Mobile View