Εμφάνιση μηνυμάτων

Αυτό το τμήμα σας επιτρέπει να δείτε όλα τα μηνύματα που στάλθηκαν από αυτόν τον χρήστη. Σημειώστε ότι μπορείτε να δείτε μόνο μηνύματα που στάλθηκαν σε περιοχές που αυτήν την στιγμή έχετε πρόσβαση.


Μηνύματα - kain

Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 15
1
Νεότερα από το "μέτωπο" - Μέρος 2°:

(Όσα ακολουθούν, αφορούν πρωτίστως σε έντυπης και δευτερευόντως σε ηλεκτρονικής μορφής υλικό)

Μερικές πρόσθετες "υποχρεώσεις" κατάθεσης (οι επισημάνσεις δικές μου):

Σύμφωνα με τον νόμο N.3149/03, οι εκδότες ή οι συγγραφείς, όταν δεν υπάρχει εκδότης, υποχρεούνται να καταθέτουν δύο αντίτυπα κάθε είδους εντύπων που εκδίδουν στην Ε.Β.Ε. [Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος] και ένα στη Βιβλιοθήκη της Βουλής.
Η υποχρέωση κατάθεσης αφορά επίσης τις οπτικοακουστικές και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε φυσική μορφή καθώς και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε μορφή προσβάσιμη μέσω του Διαδικτύου, οι οποίες κατατίθενται στην Ε.Β.Ε. σε ένα αντίτυπο.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα σχετικά με την κατάθεση και τη χρήση των οπτικοακουστικών και των ηλεκτρονικών εκδόσεων στην Ε.Β.Ε..
Σε περίπτωση διαδοχικών εκδόσεων ή ανατυπώσεων του ίδιου εντύπου, η υποχρέωση προς κατάθεση αναφέρεται σε κάθε έκδοση ή ανατύπωση, εφόσον αυτή είναι εμπλουτισμένη ή αναθεωρημένη. Αν υπάρχει κοινή και πολυτελής έκδοση, η υποχρέωση για κατάθεση στην Ε.Β.Ε. αφορά ένα αντίτυπο της κοινής και ένα της πολυτελούς έκδοσης.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν να ορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν την κατάθεση αντιτύπων στην Ε.Β.Ε. ή τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες
Υλικό που δεν έχει εκδοθεί μπορεί, εφόσον είναι σε κατάλληλη φυσική μορφή και έχει αυτοτέλεια, να κατατίθεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη για ένταξή του στη Συλλογή της. Η κατάθεση γίνεται από το συγγραφέα, μεταφραστή, συνθέτη, διασκευαστή, σεναριογράφο και γενικώς από τον υπεύθυνο παραγωγής του Υλικού στην Ε.Β.Ε. και αποδεικνύεται με επίσημο έγγραφό της, όπως προβλέπει ειδικότερα ο Οργανισμός της.
Η κατάθεση αποδεικνύει το χρόνο κατάθεσης του συγκεκριμένου Υλικού και δεν έχει σχέση με κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας. Αντίγραφο του Υλικού που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή χορηγείται μόνο στον καταθέτη, σε εκδοχέα του δικαιώματος αυτού ή στους κληρονόμους του και με δαπάνη τους.

Η μη κατάθεση αντιτύπων στην Ε.Β.Ε., τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες ή τη Βιβλιοθήκη της Βουλής, όπως και η παράλειψη λήψης διεθνούς αριθμοδότησης από την αντίστοιχη υπηρεσία της Ε.Β.Ε. τιμωρείται με πρόστιμο, το οποίο εισπράττεται από την οικεία βιβλιοθήκη σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

Η κατάθεση πρέπει να γίνεται ένα μήνα πριν από την κυκλοφορία του εντύπου.

Κανονισμός Λειτουργίας της Κατα Νόμο Κατάθεσης:

Ποιο Υλικό Κατατίθεται

Σύμφωνα με τον νόμο Ν.3149/2003 το υλικό που κατατίθεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη είναι κάθε αντικείμενο που δημιουργείται για να αποθηκεύσει ή να μεταφέρει, με οποιοδήποτε μέσο, πληροφορίες σε χειρόγραφη, έντυπη, γραφική, ψηφιακή, οπτική, ακουστική ή οποιαδήποτε άλλη δυνατή μορφή.

Γιατί καταθέτουμε Υλικό

Η Κατάθεση του Υλικού αποσκοπεί στην δημιουργία της Εθνικής Συλλογής Παρακαταθήκης η οποία περιλαμβάνει Υλικό που παράγεται στην Ελλάδα καθώς και Υλικό που παράγεται στο εξωτερικό, αλλά συνδέεται ή έχει συνάφεια με τους ανθρώπους, τη χώρα, τις παραδόσεις και τον πολιτισμό της Ελλάδας σε οποιαδήποτε γλώσσα και μορφή και αν βρίσκεται. Για το σκοπό αυτό η ΕΒΕ συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, συντηρεί, διαφυλάσσει, προβάλλει και καθιστά το Υλικό της Συλλογής της προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, κατά τρόπο ισότιμο και με γνώμονα την ελευθερία της γνώσης, της πληροφόρησης και της έρευνας

Ποιος υποχρεούται να κάνει Κατάθεση

Οι εκδότες, οι συγγραφείς όταν δεν υπάρχει εκδότης, οι τυπογράφοι υποχρεούνται να καταθέτουν στην ΕΒΕ δύο αντίτυπα κάθε είδους εντύπων ατελώς.
Η υποχρέωση κατάθεσης αφορά επίσης τις οπτικοακουστικές και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε φυσική μορφή καθώς και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις σε μορφή προσβάσιμη μέσω του διαδικτύου, σε ένα αντίτυπο.
Σε περίπτωση διαδοχικών εκδόσεων ή ανατυπώσεων του ιδίου εντύπου η υποχρέωση προς κατάθεση αναφέρεται σε κάθε έκδοση ή ανατύπωση εφόσον αυτή είναι εμπλουτισμένη ή αναθεωρημένη.
Σε περίπτωση ύπαρξης κοινής και πολυτελούς έκδοσης, η υποχρέωση για κατάθεση στην ΕΒΕ αφορά ένα αντίτυπο της κοινής και ένα της πολυτελούς έκδοσης.
Οι εκδότες περιοδικών εκδόσεων κάθε μορφής και εφημερίδων, υποχρεούνται να καταθέτουν μέσα σε ένα μήνα από την κυκλοφορία του εντύπου, ένα αντίτυπο της περιοδικής έκδοσης ή της εφημερίδας στην ΕΒΕ.
Υλικό που δεν έχει εκδοθεί και είναι σε πρωτότυπη χειρόγραφη μορφή μπορεί να κατατίθεται στην Ε.Β.Ε. για ένταξή του στις συλλογές της από συγγραφείς, ποιητές σεναριογράφους. Το υλικό για να ενταχθεί στην συλλογή θα πρέπει να κατατίθεται βιβλιοδετημένο με δερμάτινο εξώφυλλο και να φέρει βιβλιογραφικά στοιχεία περιγραφής ήτοι:
Όνομα συγγραφέα, τίτλο, ημερομηνία και τόπο δημοσίευσης.
Η κατάθεση αυτή δεν έχει σχέση με κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Κατάθεση πρέπει να γίνεται ένα μήνα πριν από την κυκλοφορία του εντύπου.
Η Κατάθεση εφημερίδων και περιοδικών εκδόσεων ανεξαρτήρως μορφής πρέπει να γίνεται σε ένα μήνα από την κυκλοφορία του εντύπου.

* Για εκδόσεις κάθε είδους εντύπων κατατίθενται τρία αντίτυπα.
* Για οπτικοακουστικές και ηλεκτρονικές εκδόσεις σε φυσική μορφή κατατίθεται ένα αντίτυπο.
* Για περιοδικές εκδόσεις κάθε μορφής και εφημερίδων κατατίθεται ένα αντίτυπο.


Μη υποχρέωση Κατάθεσης Υλικού

Σύμφωνα με τον νόμο δεν υποχρεούνται για Κατάθεση και δεν εντάσσονται στις συλλογές της ΕΒΕ τα παρακάτω:
    * Υλικό που δεν έχει αναπαραχθεί με την διαδικασία της εκτύπωσης
    * Διδακτορικές διατριβές
    * Προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές εργασίες
    * Φοιτητικές σημειώσεις
    * Διαφημιστικά, ενημερωτικά φυλλάδια φυλλάδια
    * Ημερολόγια τοίχου
    * Κατάλογοι παραγγελιών, εκθέσεων, εκδοτών, γραμματοσήμων
    * Παιχνίδια computer
    * Συμβόλαια
    * Προσκλήσεις
    * Λίστες εργασίας
    * Λίστες κληρώσεων λαχείων κλπ
    * Οδηγίες
    * Κανόνες αιχνιδιών
    * Σχολικοί κατάλογοι
    * Τηλεφωνικοί κατάλογοι
    * Προγράμματα θεάτρων, κονσέρτων και κινηματογράφου
    * Δρομολόγια
    * Ταξιδιωτικοί οδηγοί

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Τμήμα Εισαγωγής
Πανεπιστημίου 32, 10679, Αθήνα
Τηλ: 210-33.82.552, 33.82.557 και 33.82.551

Πηγή: www.nlg.gr

2
www.dresdendolls.com Επίσημη ιστοσελίδα του αυτοπροσδιοριζόμενου μπρεχτικού punk cabaret ντουέτου από τη Βοστώνη. Περιέχει Νέα, Βιογραφικό, Video & mp3, Φωτογραφίες, Fan Page (και με φιλοξενία...hatemail) κ.ά.

MySpace Ιστοσελίδα

Who Killed Amanda Palmer (multimedia side project της πιανίστριας και τραγουδοποιού του ντουέτου που θα κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβρη).

3
www.trickyonline.com Επίσημη ιστοσελίδα με Νέα, Βιογραφικό, πληροφορίες για Συναυλίες (η ιστοσελίδα βρίσκεται ακόμα υπό ανάπτυξη).

MySpace Ιστοσελίδα

4
Η παραπάνω σελίδα δεν ισχύει πλέον.

Νέα επίσημη ιστοσελίδα: www.mavroudis.eu

5
www.diamandagalas.com Επίσημη ιστοσελίδα στην οποία θα βρείτε Βιογραφικό, Δισκογραφία, Οπτικό υλικό, Νέα κ.ά. για μία από τις χαρακτηριστικότερες καλλιτέχνιδες ιδιοσυγκρασίας - το φόντο (και εδώ) μαύρο.

MySpace Ιστοσελίδα

Ανεπίσημη ιστοσελίδα: www.brainwashed.com/diamanda/

6
Δίσκος Χωρίς Βαλίτσα Και Παλτό
Ερμηνευτής Γιάννης Κούτρας
Τrack 01: Σ' Ένα Κουτάλι Νερό
Μουσική Μ. Στρόφαλης, Στίχοι Α. Θωμόπουλος
Κυκλοφορία 2006, ΕΜΙ

Στον ίδιο δίσκο περιέχεται και το "Στο Πηγάδι" που ακούστηκε στην εν λόγω ταινία του Θωμόπουλου.

7
Δημοσιεύθηκε στο press-gr τον περασμένο Μάιο.

8
Λητης κ οι Τρυκ - Ποδανα

Τα "ποδανά" (ως φαινόμενο, όχι το συγκεκριμένο τραγούδι) έχουν κι ιδιαίτερη ιστορία, μια και δημιουργήθηκαν εν είδει κωδικοποιημένης γλώσσας της πιάτσας για τους χρήστες απαγορευμένων ουσιών. Κάποτε είχε κυκλοφορήσει κι ένα σχετικό βιβλίο, του Μάκη Μηλάτου και του Λεωνίδα Χρηστάκη, αν θυμάμαι σωστά, αλλά αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει ο τίτλος.

9
Υπάρχει ένα σχετικό νήμα στο forum, αν και έχει καιρό να ενημερωθεί.

Edit: Μια κι έφυγαν μαζί τα μηνύματα, στην περιοχή που μόλις προανέφερε ο Κιθαρωδός.

10
Συγκεκριμένα βιβλία για συγκεκριμένους αναγνώστες... γνώση εκ των προτέρων του περιεχομενου... απουσία από την ευρεία κυκλοφορία... τα "φασιστικά" ΜΜΕ... αυθαίρετος διαχωρισμός η αποσαφήνιση και η ενημέρωση. Μάλιστα.
Oh, well, που λένε κι οι αγγλόφωνοι φίλοι μας, πώς να το προκάνεις το απονενοημένο από δω, μπίρο μ'. Μάσησες που μάσησες ήδη ένα "έχουν" από ό,τι θα μας είχε αφήσει, Enjoy The Silence. :D

11
Aς προσπαθήσουμε να ανακεφαλαιώσουμε, με την ευχή για καταληκτικά συμπεράσματα.

Γιατί η ιδεολογία και οι όροι χρήσης αυτού του φόρουμ πρέπει να προσαρμοστούν στην τέχνη μερικών βωμολόχων ποιητών;
Ουδείς ζήτησε να ...υποταχτεί το forum στην "τέχνη μερικών βωμολόχων ποιητών". Πόσω μάλλον όταν συζητάμε για υλικό δημιουργών, οι οποίοι, στο φάσμα των εκφραστικών τους μέσων, υιοθέτησαν σε ορισμένα έργα τους και την ελευθεροστομία ή αναφορές που, σε αλλοτινές εποχές που ευτυχώς μας αφήσει (?) χρόνους, θεωρήθηκε πως προσβάλλουν τα "χρηστά ήθη" (μου έρχεται τώρα κατα νου η περίπτωση με τους στίχους "Πιστέυω εις ένα κωδικόν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα [...] και παθόντα και ταφέντα εις τους υπολογιστάς και αναστάντα την τρίτην ημέραν κατά τη μαζικήν πληροφόρησιν[...]" από την Υπεραγορά της Πλάτωνος, οι οποίοι πήραν πόδι κακήν κακώς από την ηχογραφημένη έκδοση του τραγουδιού).
Μιλάμε, λοιπόν, για αποδοχή των ιδιαίτερων εκφραστικών μέσων του εκάστοτε δημιουργού στον παρόντα ιστοχώρο, όπως και για την παράθεση συγγενούς υλικού που κυκλοφορεί επίσημα χωρίς ανάλογους περιορισμούς.

Παράθεση
Γιατί να μην παίρνουμε ως παράδειγμα τους υπόλοιπους (που είναι η πλειοψηφία);
Εκείνο που παίρνουμε ως παράδειγμα είναι ακριβώς η δεκτικότητα στην ελευθερία έκφρασης, προαγόμενο αγαθό στην Τέχνη, και όχι κάποιον αυθαίρετο διαχωρισμό των μεν από τους δε, βασισμένο στην μετατροπή ενός εκ των χαρακτηριστικών του δημιουργήματος σε ιδιότητα του δημιουργού (με ό,τι αυτό συνεπάγεται). Εξού και μπορούμε να μιλάμε για καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν και βωμολοχίες, αμφιβάλλω δε με ποια ασφάλεια θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για "βωμολόχους ποιητές/συγγραφείς/τραγουδοποιούς" κοκ.
 
Παράθεση
Αν θεωρείτε τον Εμπειρίκο αληθινό γιατί λέει τα πράγματα με το όνομά τους, θεωρείτε τον Καβάφη υποκριτή;
Και πάλι, στο πλαίσιο που εξελίχθηκε η συζήτηση, δεν τέθηκε θέμα διαχωρισμού αυθεντικότητας και υποκρισίας, βασει όσων "λένε τα πράγματα με το όνομά τους". Ο ίδιος δημιουργός στο ίδιο κείμενο υπογράφει το στίχο "να σκύψω να φιλήσω το μου*ί σου" και λίγο παρακάτω αναφέρεται στο (ίδιο) "λαγαρό αιδοίο". Παρακινδυνευμένος συνειρμός το να θεωρήσουμε πως αμφιταλαντεύεται μεταξύ αγνών και υποκριτικών προθέσεων απέναντί μας, μόνο και μόνο διότι τολμά να μην εμμένει στο ίδιο, πολιτικής ορθότητας, ύφος της δεύτερης αναφοράς στο εν λόγω μέρος του γυναικείου σώματος.

Όμως, δεδομένου πως αναφέρθηκε ο Εμπειρίκος, και σε συνάρτηση με την -πλέον διευρυμένη- απόφαση:
Παράθεση
Οπως και να'χει, οι βωμολοχίες δεν επιτρέπονται γενικά. Δεν θα έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά (όπως κάποιοι ισως ανησυχούν ::)).
επαναλαμβάνω πως δεν υπάρχει λόγος να το κουράζουμε πλέον. Στο μέλος, λοιπόν, που εδώ ή στο portal σκεφτόταν να μας παρουσιάσει τον -λέμε τώρα- Μέγα Ανατολικό 2, ή να παραθέσει αποσπάσματα από το original έργο, έχουμε ήδη δώσει την απάντηση σχετικά με το κατά πόσο ο παρών χώρος συντάσσεται με την λογοκρισία στην Τέχνη, δίχως να λαμβάνονται υπόψιν οι επιμέρους περιπτώσεις.
Απομένει να υπάρξει και μια επίσημη ανακοίνωση/προειδοποίηση, τόσο σε όσα μέλη είναι ήδη εγγεγραμμένα όσο, και κυρίως, σε όσους θα χρειαστεί να διαβάσουν τους όρους χρήσης επιλέγοντας την εγγραφή.
Απλά πράγματα, δε χρειάζεται να χαλάμε άλλο τις καρδιές μας.

ΥΓ:
Παράθεση
Αλλιώς, θα μπορούσε ο καθένας να βαφτίσει "τέχνη υπεράνω λογοκρισίας" οτιδήποτε του στυλ:
******** γιοι που τρώτε στρείδια,
θα σας ****** τον **** ρε *******
Έβγαλα και όνομα στον ********* μου ******
τώρα ρε ******* να τον λετε "Οδυσσέα Ανδρούτσο".
Όπως και οτιδήποτε που κατρακυλάει, με τις ωραιότερες των λέξεων, στον ακατάσχετο γλαφυρο ρομαντισμό της κακιάς ώρας. Άραγε η ευθυκρισία της αισθητικής του δέκτη βασίζεται μόνο στο δοχείο; ;)

12
Και με αυτό γινόσαστε έξυπνοι και μάγκες επειδή καταφέρατε να κοροϊδέψετε το πρόγραμμα αυτόματης λογοκρισίας;
Η αυτόματη λογοκρισία δεν φτιάχτηκε για να μπορείτε να βωμολοχείτε με την άνεσή σας

Μας τσάκωσαν. Διακαής πόθος ημών (για παράδειγμα του μακαρίτη Λάγιου, του μακαρίτη Εμπειρίκου, του μακαρίτη Larkin και άλλων, εις [μετεν]σαρκα[ωση] μίαν, αλλά και του εν ζωή Αγγελάκα, φερειπείν) είναι να βωμολοχούμε ασυστόλως και με την άνεσή μας, ενισχύοντας την πάγια συμπεριφορά μας, για να υπονομεύσουμε το σύστημα λογοκρισίας του forum κατά την αποστολή των τοποθετήσεών μας.
Και τώρα που, προστρέχοντας στους τύπους, δώσαμε τη χαριστική στη συμπερασματολογία, ας δούμε πώς έχουν όντως τα πράγματα με την εν λόγω πατέντα:
στο λογοτεχνικό λόγο (για τον οποίο δεν ισχύει κανενός είδους ανάλογη λογοκρισία "περί ασέμνων" εδώ και πολλά χρόνια).
και:
Αν μη τί άλλο, ήταν μια εύκολη λύση ώστε και ο σκοπός (δηλ. να περιοριστεί η τάση να βωμολοχούν τα μέλη στις τοποθετήσεις τους στο forum) να επιτυγχάνεται, και η τέχνη να μην παρεμποδίζεται.
Bingo.

Εφόσον όμως:
Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι εκδότες.
και εν γένει τι ισχύει πλέον, για ποιο λόγο το κουράζουμε;
Αρκεί μια μικρή τροποποίηση:

Παράθεση
2. Χρησιμοποιώντας αυτό τον δικτυακό τόπο, συμφωνείτε ότι δε θα στείλετε υλικό με πληροφορίες λανθασμένες, συκοφαντικές, υβριστικές, απειλητικές, πρόστυχες, ή που παραβιάζουν τον νόμο με οποιοδήποτε τρόπο. Συμφωνείτε επίσης πως δε θα αποστείλετε λογοτεχνικό ή άλλου είδους καλλιτεχνικό υλικό, δικό σας ή τρίτων προσώπων, που να υπόκειται στη λογοκρισία περί ασέμνων στην Τέχνη, με την οποία συντάσσεται ο παρών δικτυακός τόπος.[...]

Συμμορφώνονται αναλόγως και οι χρήστες του forum (αλλά και οι αποστολείς στίχων στο portal, για να μην ευνοήσουμε τα 2 μέτρα και τα 2 σταθμά), διαγράφουμε/τροποποιούμε κι ό,τι σχετικό υπάρχει και διέφυγε τη προσοχής ή/και του ενδιαφέροντος, το θέμα θεωρείται λήξαν για την παρούσα θέση, και μπαίνει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του - εξ ημών, πάντα, και οπωσδήποτε όχι οι δημιουργίες των άνωθεν συχωρεμένων και εν ζωή.

13
Άσχετα απ' αυτό έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές την λέξη που**να, πόρνη, γκόμενα, κλπ χωρίς να έχει κρυφτεί ποτέ. Από την άλλη έχω χρησιμοποιήσει την λέξη γαμέτης και έχει αποκρυβεί. Ότι έχει δηλ. την συλλαβή γαμ κρύβεται. Ακόμα και η λέξη περγ**ηνή!!! Μήπως πρέπει να γίνει κάτι γι αυτό?


Εύστοχη παρατήρηση. Το ίδιο συμβαίνει ενίοτε και με τις λέξεις παπαρούνα, γ**ήλιος, άσκ**λος κ.ά. Πιθανολογώ πως, λόγω οικονομίας χρόνου, το σύστημα "λογοκρισίας"/"λεξικρυψίας" σχεδιάστηκε κατα τρόπο ώστε να περιέχει συλλαβές από πιθανές επίμαχες λέξεις, και όχι τις λέξεις αυτές καθαυτές - εξού κι οι "παράπλευρες απώλειες" σε αυτήν την περίπτωση.

Πάντως, πολύ κακό για το τίποτα όσον αφορά στα ποιήματα και λοιπές γραπτές δημιουργίες. Αρκεί ένα απλό shift στην αγγλική για να αντικατασταθούν ένα δύο φωνήεντα ή καποιο άλλο γράμμα και να αποφευχθούν τα (σε όσους τα θεωρούν) αντιαισθητικά αστεράκια στο λογοτεχνικό λόγο (για τον οποίο δεν ισχύει κανενός είδους ανάλογη λογοκρισία "περί ασέμνων" εδώ και πολλά χρόνια).
Παράδειγμα από ένα ποίημα του Λάγιου που είχα καταχωρήσει στο νήμα Ποίηση:

Δεν Βλέπω Τίποτ' Άλλο

Άντε γaμήσου και χάσου,
ποuτανίτσα φτιαγμένη στο Γαίηλ.
Θα κτενίσω τη νύκτα με κοκταίηλ
μολότωφ τα μαλιά σου.

Χορεύουν σ' ένα βελόνι
τρεις μονόχειρες χωροφυλάκοι·
ανοιχτοί μάς προσμένουν δυο λάκκοι,
της χαράς μου τρυγόνι.

Ο συρφετός των αχρείων
μες στα ματάκια σου ανασαίνει.
Θα ζήσω λοιπόν τη ναρκωμένη
νύχτα των Εξαρχείων.

Κι όταν η μέρα ξυπνήσει
σε μια λαμαρίνα της Μεθώνης
θα με δει, θα σε δει, να κaυλώνεις
α! στουπί στο μεθύσι.

Ίσως και να 'χεις εφεύρει
τους πεθαμένους που μας κοιτάνε.
Ήσυχα θ' αποδημήσω και θα 'ναι
πρωινό του Νοέμβρη.

Θα 'ναι στα μπαρ του Παραδείσου
νυφούλα ραντισμένη με ρύζι
η ψυχή μου· κι εκεί να σφυρίζει
θε να βρει τη δική σου.

Το φως θ' ανάψει πνοούλα,
απαλή σαν το χάδι κι η μνήμη,
και θα μοιάσει όλη η νύχτα απ' ασήμι
και θα γίνεις δροσούλα.

14
Διασκέδαση / Απ: URL-ο τεστ IQ...
« στις: 29/09/07, 13:07 »
Κάτι θυμόμουν... ΚΟΛΛΗΜΑ ΟΜΩΣ!!!

15
πιστευω το να γραφεις(ποιηση) χωρις ομοιοκαταληξια ειναι η ευκολη λυση!

Επίτρεψέ μου να μη συμφωνήσω. Η ποίηση -κατ'εξοχήν πολύ περισσότερο ελεύθερος χώρος σε σχέση με τη στιχουργική για τραγούδι- μπορεί να ειναι εύστοχη και περιεκτική με ομοιοκαταληξία ή χωρίς.
Η τεχνική -θεωρητικά- είναι ένα πό τα συστατικά του αποτελέσματος, δεν το ορίζει απαραίτητα. Στον ελεύθερο στίχο παραμονεύει πάντα ο κίνδυνος της πεζολογίας -ιδίως όταν φαίνεται να απουσιάζει εντελώς η μετρική-, στα κείμενα του papou όμως, προσωπικά δε τον διακρίνω. Και βέβαια οι μορφολογικοί πειραματισμοί μπορούν -και σ' αυτόν το χώρο- να αυξήσουν τις πιθανότητες για ένα καινούργιο μόρφωμα ή ένα -μέσα στην υποκειμενικότητά του- ωραίο αποτέλεσμα. :)

16
Ιδού και μια φρέσκια είδηση για την καταγραφή και δημοσιοποίηση ανάλογων βίντεο:

* Από την Ελευθεροτυπία:

Κομμένα τα κινητά με κάμερα στο Στρατό

Μόνο κινητά τηλέφωνα παλαιάς τεχνολογίας (χωρίς κάμερες) επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιούν μόνιμοι και έφεδροι στρατιωτικοί του Στρατού Ξηράς και πολιτικοί υπάλληλοι του ΓΕΣ και αυτό μόνο εκτός υπηρεσίας και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των στρατοπέδων. Η σχετική εμπιστευτική διαταγή, που εξέδωσε στις αρχές Ιουλίου η στρατιωτική ηγεσία (αναφέρεται σε χθεσινό ρεπορτάζ στα «Νέα»), οφείλεται, σύμφωνα με το ΓΕΣ, σε «λόγους ασφαλείας και προστασίας στρατιωτικών απορρήτων» και όχι κατ' ανάγκη σε προσπάθεια να... κοπούν ενοχλητικά, σατιρικά για το στράτευμα βίντεο, που εύκολα ανιχνεύονται σε κοινόχρηστες ιστοσελίδες του Διαδικτύου, όπως το «YouTube». Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του ΓΕΣ, διαταγή απαγόρευσης της χρήσης κινητών τηλεφώνων από εφέδρους και μόνιμο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, στη διάρκεια της υπηρεσίας τους μέσα σε στρατιωτικές κτηριακές εγκαταστάσεις, είχε εκδώσει το ΓΕΕΘΑ το Νοέμβριο του 2004. Ωστόσο, ποτέ δεν είχε εφαρμοστεί, παρά μόνο κατά τη διάρκεια άκρως απόρρητων συσκέψεων και υπηρεσίας σε ευαίσθητα πόστα, οπότε κάθε συμμετέχων αξιωματικός καλείται, όχι απλώς να απενεργοποιεί το κινητό του, αλλά να το αφήνει έξω.

* Από το in.gr:

Διαμαρτυρίες για τη διαταγή
Απαγορεύονται τα κινητά με κάμερα και βίντεο στα στρατόπεδα όλης της χώρας

Την κατοχή και χρήση τηλεφώνων με φωτογραφική μηχανή και δυνατότητα βιντεοσκόπησης απαγορεύει το υπουργείο Αμυνας στους στρατευμένους, το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό και τους μόνιμους πολιτικούς υπαλλήλους μετά την αθρόα δημοσιοποίηση ερασιτεχνικών βίντεο σε ιστοσελίδες.

Τα κινητά με κάμερα και βίντεο απαγορεύονται με εμπιστευτική διαταγή του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Σε σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα αναφέρεται ότι στην απόφαση αυτή κατέληξε η ηγεσία του Στρατεύματος μετά την αθρόα δημοσιοποίηση ερασιτεχνικών βίντεο σε ιστοσελίδες και στο YouTube, στα οποία σε αρκετές περιπτώσεις, όπως λένε, εμφανίζονταν και απόρρητα σημεία στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Αρμόδια πηγή του ΓΕΣ ανέφερε ότι υπήρξε έξαρση χρήσης κινητών και δημοσιοποίηση βίντεο σε σημείο που δημιουργούσε κινδύνους στην εθνική ασφάλεια. Στο πλαίσιο διευκρινιστικών οδηγιών θα προσδιοριστεί ποια από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και υπό ποιες προϋποθέσεις θα κατέχουν και θα χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα χωρίς περιορισμούς.

Από αρκετούς πολιτικούς υπαλλήλους υπήρξαν διαμαρτυρίες προς τα συνδικαλιστικά τους όργανα και την Πανελλήνια Oμοσπονδία Εργαζομένων στο Υπουργείο Αμυνας (ΠOΕ-ΥΕΘΑ).

* Kαι το σχετικό άρθρο από τα Νέα.

17
Μπορείς να ξεκινήσεις από εδώ.

18
Η Μάρθα Φριντζήλα απέκτησε και ξεχωριστή προσωπική σελίδα:

http://www.marthaf.eu/

19
Τάσος Πατώκος, ΜΙC:

Όταν είχε κυκλοφορήσει το πρώτο album των The Cranberries, για πολλούς μήνες όλα έδειχναν ότι το συγκρότημα δε θα κατάφερνε να ξεπεράσει τα σύνορα της πατρίδας του. Χρειάστηκαν γύρω στα δύο χρόνια μέχρι το "Linger" να γίνει τελικά επιτυχία, μετά ακολούθησε και το "Dreams", και τα υπόλοιπα είναι πλέον ιστορία. H συνταγή ήταν ομολογουμένως πολύ καλή για να περάσει απαρατήρητη: αισθαντικές συνθέσεις, εύηχες κιθάρες, και μια τραγουδίστρια με αξιομνημόνευτη και γλυκερά ιδιόμορφη φωνή. Ο "δύσκολος δεύτερος δίσκος" τους ευτύχησε να γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά albums της προηγούμενης δεκαετίας και όσο κι αν σε αυτόν υπήρχαν κάμποσες ατυχείς προσπάθειες του group να βαρύνει τον ήχο του για να συμβαδίσει με το "grunge" πνεύμα της εποχής (με προφανές παράδειγμα το απαράδεκτο "Zombie"), περιείχε και ουκ ολίγα σπουδαία τραγούδια που φανέρωναν πως οι The Cranberries θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μια ελπιδοφόρα πνοή στο mainstream χώρο. Δυστυχώς, από εκεί και πέρα όλα πήραν τον κατήφορο: από album σε album, οι The Cranberries κατάφεραν να κατακρεουργήσουν την αισθητική των πρώτων τους χρόνων, αφενός με τις εκνευριστικά ρηχές συνθέσεις τους, αφετέρου με τη μεγαλομανία της Dolores O'Riordan, η οποία δεν έχανε ευκαιρία να επιδείξει τις φωνητικές της αρετές, σε βαθμό που οτιδήποτε και να ερμήνευε ακουγόταν φτιαχτό και επιτηδευμένο. Όποιος είχε κατάστημα τουριστικών στην Ιρλανδία, θα μπορούσε κάλλιστα να επιζήσει πουλώντας μονάχα T-shirts "I Hate Cranberries".

Με όλα τα παραπάνω και μόνο η ανακοίνωση της κυκλοφορίας ενός solo δίσκου της Dolores θα ήταν αρκετή για να μας κάνει να θέλουμε να κρυφτούμε. Ωστόσο, ό,τι συμβαίνει στο "Are You Listening", όχι μόνο δεν είναι τόσο τραγικό όσο θα περίμενε ο κάθε λογικός ακροατής, αλλά αντίθετα, μπορεί ακόμα και να ξαφνιάσει με την αμεσότητα και τη μελωδική του διαύγεια. Η μεγάλη είδηση εδώ είναι πως πολλά από τα τραγούδια του "Are You Listening" έχουν κατορθώσει να ξαναπαγιδεύσουν εκείνο το ανοιξιάτικο άρωμα που απέπνεε το ντεμπούτο των The Cranberries, κι έτσι, πέρα από το γεγονός καθεαυτό ότι έχουμε να κάνουμε με ευπρόσδεκτο υλικό, έχουμε ταυτόχρονα και μια σειρά κομματιών που θα κάνουν αρκετούς να νιώσουν νοσταλγία για την εποχή που άκουγαν το "Linger" στο ραδιόφωνο και έψαχναν του σκοτωμού για μια άδεια κασέτα. Ασφαλώς, νέο "Linger" δεν υπάρχει εδώ μέσα, όμως υπάρχουν συνθέσεις που αναπαράγουν εύστοχα το ίδιο εύθραυστο κλίμα, με εμφανέστερα παραδείγματα το "Human Spirit" (κάτι φλάουτα στην αρχή θα μπορούσαν να λείπουν, αλλά τέλος πάντων), ή το ήδη γνωστό "Ordinary Day".

Aκόμα και η ίδια η Dolores μοιάζει απαλλαγμένη από το ρόλο της super star που καλείται να υποδυθεί εδώ και τόσα χρόνια και είναι σχεδόν σαν την ντροπαλή κοπέλα που φωτογραφιζόταν μαζί με το συγκρότημά της για το εξώφυλλο του πρώτου της δίσκου. Όχι πως και πάλι δεν παρασέρνεται ενίοτε σε φωνητικές επιδείξεις (στο "When We Were Young", για παράδειγμα, έχουμε τους γνωστούς λαρυγγισμούς σε όλο τους το μεγαλείο), αλλά ως επί το πλείστον, οι ερμηνείες της εδώ μέσα είναι γήινες και τρυφερές, όπως, δηλαδή, θα έπρεπε να είναι πάντα. Όλα αυτά κάνουν το "Are You Listening" έναν απρόσμενα ειλικρινή pop δίσκο. Και ακόμα και ένας φίλος μου που δοκίμασε να ακούσει το δίσκο μόνο και μόνο για να διαπιστώσει πόσο χάλια είναι, τελικά μου έστειλε μήνυμα λέγοντας "την άτιμη... μάς κέρδισε!"...

20
Και δυο επώνυμες κριτικές για τον εν λόγω δίσκο.

Λουκιανός Κοροβέσης, Rocking.gr:

Συνήθως όταν οι άνθρωποι χωρίζουν σκέφτονται περισσότερο το τέλος που βιώνουν και λιγότερο την νέα εποχή που ξανοίγεται μπροστά τους. Οι Cranberries ήταν σαφέστατα ένα από τα σχήματα που σημάδεψαν την τελευταία δεκαετία του προηγούμενου αιώνα, εν αρχή με το "Zombie" και εν συνεχεία με διάφορα άλλα μεγάλα κομμάτια που κατά καιρούς ηχογραφούσαν. Και αναφέρομαι σε μεμονωμένα κομμάτια γιατί, για το δικό μου αυτί, το γνωστό Ιρλανδικό συγκρότημα ήταν ένα σχήμα των singles. Κανένα album τους δεν κατάφερε να με κερδίσει σαν ολότητα και να με κάνει να τους εκτιμήσω περισσότερο.

Σαφέστατα όμως πάντα ξεχώριζα (και ξεχώριζε γενικότερα) η θεσπέσια φωνή της Dolores… Μια φωνή με ιδιαίτερη χροιά, πάθος και θαρρείς ένα εγγενή πόνο. Στην πρώτη της προσπάθεια μακριά από τους άλλους λοιπόν, στο φετινό "Are You Listening ?" δηλαδή, η Dolores εξερευνά τις προσωπικές της δυνατότητες και προσπαθεί να καταλάβει μέχρι που φτάνει το ταλέντο της και αν το τέλος των Cranberries ήταν περισσότερο τέλος ή αρχή. Και χαίρομαι που μετά την ακρόαση του παρόντος δίσκου, μπορώ να υποστηρίξω πως μια λαμπρή αρχή διαμορφώνεται και περιμένει για ανάλογη συνέχεια.

Τι βρίσκουμε στο "Are You.."; Κιθαριστική pop-rock, ένα click πιο ήπια από την μουσική των Cranberries, αλλά κατά την γνώμη μου πολύ πιο ώριμη από αυτή του πρώην συγκροτήματος της Dolores. Το σύνολο του δίσκου περιέχει κομμάτια στημένα έτσι ώστε να αναδεικνύουν την φοβερή φωνή της δημιουργού και στηρίζονται πότε σε απλά αρπίσματα της κιθάρας, πότε σε μια διακριτική αλληλουχία πλήκτρων και πότε σε ηλεκτρικά ξεσπάσματα και ήχους από την ιρλανδική παράδοση. Προσωπικά ο δίσκος μου θύμισε κάτι από τις παλιές καλές μέρες των R.E.M. αν αυτές μπολιαστούν με την σαφέστατα σκληρότερη προσέγγιση των Ιρλανδών. Οι στίχοι της Dolores είναι ευαίσθητοι : πότε απολογητικοί, πότε πικραμένοι και πότε ανακεφαλαιωτικοί, ξεδιπλώνουν με σαφήνεια την εξέλιξη μιας μεγάλης μουσικού σε ολοκληρωμένη γυναίκα. Αποτυπώνουν την πορεία προς την αυτογνωσία και την ωριμότητα της ηλικίας. Και αυτό μας αρέσει. Η Dolores δεν το παίζει οργισμένο «νιάτο», όπως μπορεί να ήταν κάποτε, αλλά μας παραδίδει κομμάτια λεπτοδουλεμένα και «βαθιά», που έχουν γραφεί μετά από πνευματική προσπάθεια και ψυχική ωριμότητα. Μέσω αυτού του πρίσματος, οι αρετές της μουσικής της αναδεικνύονται και διαμορφώνουν ένα σύνολο εξαιρετικό.

Η Dolores έρχεται από τα μέρη μας στις 23/6 και το "Are You Listening?" είναι σαφέστατα ένας πολύ σημαντικός λόγος για να την απολαύσουμε ζωντανά. Η Dolores μας ξανασυστήνεται με έναν από τους καλύτερους δίσκους της χρονιάς στο είδους του και κάνει έκκληση να την ακούσουμε. Θα την απορρίψετε;

21
Σόλο δισκογραφική επιστροφή για την πρώην μπροστάρισσα των The Cranberries, έπειτα από 15 και πλέον χρόνια επιτυχημένης πορείας με το συγκρότημα από την Ιρλανδία. Ο δίσκος κυκλοφόρησε πριν από περίπου ένα μήνα με τη συμμετοχή του Youth (The Verve, Embrace, Primal Scream, U2, Paul McCartney) στην παραγωγή, 12 καινούργια τραγούδια και την Dolores σε, λίγο πολύ, γνώριμα φωνητικά μονοπάτια.

Αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου:

Dolores O'Riordan - songstress, smouldering icon and critically acclaimed voice of The Cranberries - is back. Her first-ever solo LP Are You Listening? is released on Sequel Records, May 7th and features the stunning new single 'Ordinary Day.' Co-produced by Youth, Dan Broadbeck and engineered by Rich Chycki, the eagerly anticipated album is a 12-track tour de force and marks her first release in four years.

Written and recorded between her homes in Canada and Dublin, the album is a striking return to form, punctuated with angular chords and that crystalline voice. Folk-tinged, electric and deftly powerful, it's also a relentlessly melodic success. "My time after The Cranberries was a clean slate - no pressure and no contracts," Dolores enthuses. "It was the first time in my life I was a free agent. I had no inhibitions, which is how I felt when I first started out. That's all visible here."

Two of the tracks - 'Apple' and the forthcoming single 'Ordinary Day' - were produced by BRIT Award winner, Youth, whose previous credits include: The Verve, Embrace, Primal Scream, U2 and Paul McCartney. "He certainly brought his own vision to the table and softened the tracks without affecting their integrity or passion."

Ultimately, the CD was a process inspired by personal experiences, both light and dark. "My mother-in-law died of cancer shortly after I left The Cranberries, which was devastating. It was like watching a beast attack from the inside out, so the song 'Black Widow' is a metaphor inspired by that. At the other end of the spectrum 'Apple' was written about my husband and 'Ordinary Day' reflects the birth of my third baby, Dakota."

Other album highlights include the hypnotic 'In The Garden' with its shimmering guitar-rock crescendo, the delicateness of 'Watch The Stars' and 'Loser', which bristles with loops, layered vocals and an instant, razor-sharp hook. "It was a very organic, natural experience," Dolores adds. "I play guitar and have four fantastic musicians…a great bass player, a stellar drummer and an immaculate guitarist."

"Once the first 7 songs were penned, we went into the studio and had the musicians record first. Then we took it from there. We didn't rush it. In total, the writing and recording was a four-year period."

The album was an awakening for me in my life - a journey that I completed. It's like I crossed a bridge, which is a great new plateau to be on. My life is so different to how it was 10 years ago and there's a great sense of acceptance. It's a very exciting time to be releasing music again too. Song-writing is truly coming back."
01. Ordinary Day
02. When We Were Young
03. In The Garden
04. Human Spirit
05. Loser
06. Stay With Me
07. Apple Of My Eye
08. Black Widow
09. October
10. Accept Things
11. Angel Fire
12. Ecstasy

Dolores O'Riordan - vocals, guitar
Steve Demarchi - guitar, backing vocals
Denny Demarchi - keyboards, guitars, flute, wind instruments, backing vocals
Marco Mendoza - bass guitar, backing vocals
Graham Hopkins - drums, percussion, backing vocals

Στα πλαίσια της περιοδείας για την προώθηση του δίσκου, η τραγουδοποιός θα βρεθεί τον Ιούνιο για δυο συναυλίες στην Ελλάδα (Περισσότερα στο σχετικό νήμα του Κιθάρα).

22
Διαθέσιμη και η MySpace Ιστοσελίδα του συγκροτήματος.

23
Άνθρωπος και ζωή / Απ: Ποίηση
« στις: 04/06/07, 20:40 »
Μάριος Μαρκίδης

Νεότερα από τον ποιητή Ευμένη

Μόλις ξεπεράσω το ρίγος των δικών μου ποιημάτων
θα ασχοληθώ με τον κόσμο των πραγμάτων.
Θ' ανοίξω γράμματα, θα ξεφυλλίσω βιβλία -
ανεξάντλητο απόθεμα για ειρωνεία.

Μακάρι να διέθετα περισσότερη ασέλγεια.
Εισπράττω μόνο του στιχουργού τα δικαιώματα
φαγώθηκα με τις παρομοιώσεις και τα χρώματα
μα υπελείφθην, λένε, σε ποιητική ενέργεια.

Ασφαλώς, έχω στην τέχνη κάποια σημασία.
Στις κρίσεις μου γενικά επιδεικνύω ανοχή.
Τί ν' απαντήσω: αντιδώρημα ή αντιπαροχή;
Οι αφιερώσεις μού προξενούν αμηχανία.

Ποιητής των άχραντών μας των μυστηρίων
(καθόλου τυχαία, κύριοι, η περίπτωσή μου)
αδικήθηκα φριχτά από τη νεύρωσή μου.
Εγώ, λογιστής απλώς των ερειπίων;

Να βρω έναν στίχο που δεν τον έχουν περπατήσει
- δεν με αποθαρρύνει της συνθέσεως η βραδύτης.
Η υψηλή έμπνευσή μου θα μιλήσει.
Είναι καλύτερος από μένα ο Ελύτης;

(άτιτλο)

                           "Να, εδώ! Στον αγώνα για το μεροκάματο..."
                                                                                        Ο ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ


Έρχεσαι σήμερα και μου λες: Ω παλιέ σαλπιγκτή των δι-
  φθόγγων μας
ω θεωρητικέ του παιδομαζώματος
δεν σου πηγαίνουν οι νυκτωδίες.
Σε ξελόγιασε το τεκμαρτό εισόδημα
και το μπεμόλ.

Κι εγώ λοιπόν θα σε αποστωμώσω:
με πρόκοψε και το εωθινό.
Βρες μου εσύ τρόπο να ξαναπιάσω το ματζόρε
υπάρχει τάχα τέχνη
να καθαρίσει κανείς απ' τη φωνή του
τόσο καυσαέριο;

24
Μερικές ιστοσελίδες, e-zines και ηλεκτρονικά περιοδικά για την ποίηση και τη λογοτεχνία γενικότερα.
Κάποιες ασχολούνται περισσότερο με κριτικές/αφιερώματα, άλλες με "οδηγούς" για επίδοξους συγγραφείς, άλλες ακόμα συνδυάζουν όλα τα παραπάνω. Σε πολλές θα βρείτε και προκηρύξεις για διαγωνισμούς, αναγγελίες για αφιερώματα, συμπόσια, εκδηλώσεις κ.ά.

Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού. Ψηφιακή βιβλιοθήκη με ανθολόγια νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας και συγγραφέων. Περιλαμβάνει το Αρχείο Καβάφη.

Λέξημα. Ηλεκτρονικό περιοδικό για τη λογοτεχνία. Άρθρα, μελέτες, συνεντεύξεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, διαγωνισμοί κ.ά

e-logos και Άτυπη Λέσχη Νέων Λογοτεχνών (reloaded). (Το αρχείο της ΑΛΝΛ βρίσκεται εδώ: 'Α μέρος, Β' μέρος). Το e-logos λειτουργεί με την "κλασική" μορφή ηλεκτρονικού λογοτεχνικού περιοδικού, η δε ΑΛΝΛ δίνει βήμα σε αναγνώστες και επίδοξους συγγραφείς.

Poema. Ηλεκτρονικό περιοδικό για την ποίηση, νεότευκτο.

Poeticanet. Άλλο ένα νέο e-zine για την ποίηση.

Διαπολιτισμός. Περιέχει, μεταξύ άλλων, .pdf με κείμενα, ανθολόγια ή μελέτες ελλήνων και ξένων συγγραφέων, τα οποία μπορείτε ελεύθερα να κατεβάσετε.

Σύγχρονη Ελληνική Ποίηση. Από τις πρώτες και σοβαρότερες προσπάθειες συλλογής ποιημάτων και παρουσίασης λογοτεχνικών περιοδικών στο ελληνικό Διαδίκτυο, εκ μέρους του Τμήματος Η/Μ και Μ/Υ του ΑΠΘ. Ατυχώς, δεν ενημερώνεται πια.

Poetic Forms List. Όλα όσα θέλετε να μάθετε για τη στιχουργική των σταθερών μορφών - και όχι μόνο. Φιλοξενούνται περί τα 500 είδη, με αναφορές καταγωγής και ιστορικής εξέλιξης, ανάλυση των μορφολογικών γνωρισμάτων (μετρική κτλ) κ.ά. Χρήσιμο για όσους ασχολούνται με το έμμετρο ή/και τη ρίμα.

25
Την Τρίτη 29/05 κυκλοφορεί ο νέος δίσκος της Δήμητρας Γαλάνη σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου, Ντάμα Κούπα.

Για περισσότερα: www.galani.gr

Σελίδες: [1] 2 3 4 ... 15