Αποστολέας Θέμα: Πολλοί Ψαλμοί του Δαυίδ εμπεριέχουν την λέξη κιθάρα  (Αναγνώστηκε 5091 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Vassilis_1

 • Επισκέπτης
 • **
 • Μηνύματα: 46
 • Φύλο: Άντρας
  • Προφίλ
Ερμηνεία Ιωάννη Θ. Κολιτσάρα

Ψαλ. 32

Σκιρτήσατε από αγαλλιασιν σεις οι δίκαιοι, με χαράν που προέρχεται από τον Κυριον.
Εις σας τους ευθείς και ειλικρινείς απέναντι Θεού και ανθρώπων είναι πρέπον και αρμόζον να δοξολογήτε με αγαλλίασιν τον Κυριον.
   
Δοξολογήσατε τον Κυριον με κιθάραν, με δεκάχορδον ψαλτήριον παίξατε αρμονικούς ύμνους προς χάριν αυτού.
Υμνήσατέ τον με άσμα νέον. Παίξατε προς χάριν αυτού με μεγάλον ενθουσιασμόν αρμονικά μέλη με τα μουσικά σας όργανα.
Υμνήσατέ τον, διότι ο λόγος του Κυρίου είναι ευθύς και αληθινός. Ολα τα έργα του έχουν αποδειχθή αξιόπιστα σύμφωνα
με τας υποσχέσεις, που έχει δώσει. Ο Κυριος αγαπά και εφαρμόζει την δικαιοσύνην του αλλά και το έλεός του.
Η γη είναι γεμάτη από το έλεος της αγαθότητός του.

Με μόνον τον λόγον του έγιναν και εστερεώθησαν οι ουρανοί. Με απλήν πνοήν του στόματός του εδημιουργήθησαν
τα απειροπληθή άστρα και η συνεκτική μεταξύ των και η εντός ενός εκάστου από αυτά, απεριόριστος δύναμις.
   
Συγκεντρώνει ο Θεός και περικλείει τα ύδατα εις τας κοίτας των θαλασσών με όσην ευκολίαν ο άνθρωπος βάζει ύδωρ στο ασκί.
Αυτός θέτει και ασφαλίζει τα απύθμενα ύδατα των ωκεανών εις τας απεράντους αβύσσους, όπως μέσα εις τα θησαυροφυλάκια
ασφαλίζονται οι θησαυροί των ανθρώπων.
   
Τον παντοδύναμον, λοιπόν, αυτόν Κυριον ας φοβηθή όλος ο κόσμος. Ενώπιόν του ας συγκλονισθούν και ας συγκινηθούν
βαθύτατα όλοι οι κάτοικοι της οικουμένης.
Διότι αυτός λόγον είπε μόνον, και έγιναν όλα εκ του μηδενός. Αυτός έδωσεν εντολήν και εκτίσθησαν τόσον στερεά και ωραία
όλα τα δημιουργήματά του.

Ο Κυριος διαλύει και εκμηδενίζει τας σκέψεις και τας αποφάσεις των αμαρτωλών εθνών και ματαιώνει τα κακόβουλα σχέδια
των πονηρών αρχόντων. Το θέλημα του Κυρίου παραμένει πάντοτε ισχυρόν και ακλόνητον.
Και τα πάνσοφα σχέδια της θείας βουλής του πραγματοποιούνται εις τας γενεάς των γενεών.

Τρισευτυχισμένον και ευλογημένον από τον Θεόν είναι το έθνος εκείνο, το οποίον έχει ως Κυριον του τον αληθινόν Θεόν.
Μακάριος ο λαός, τον οποίον εξέλεξεν ο Κυριος ως ιδικήν του κληρονομία.
   
Ο Κυριος από τον ουρανόν έρριψε και ρίπτει τα βλέμματά του επάνω εις την γην και βλέπει όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι κατοικούν εις αυτήν.
Από το μεγαλοπρεπές ουράνιον κατοικητήριόν του έρριψε το βλέμμα του και είδεν όλους τους κατοίκους της γης.
Αυτός μόνος, χωρίς την βοήθειαν κανενός, έπλασε τας καρδίας των.
Αυτός κατανοεί εις όλον το βάθος και πλάτος τα έργα των ανθρώπων και τα κίνητρα αυτών.

Κανείς βασιλεύς δεν σώζεται με την μεγάλην του στρατιωτικήν δύναμιν και κανείς γίγας δεν ημπορεί ποτέ να σωθή
με την μεγάλην του σωματικήν ισχύν.

Το ιππικόν είναι ανίκανον και μάταιον να σώση άλλους, αλλά και κανείς δεν ημπορεί να σωθή όσην μεγάλην δύναμιν και αν διαθέτη.
Η σωτηρία από τον Κυριον μόνον προέρχεται. Ιδού οι οφθαλμοί του Κυρίου βλέπουν στοργικώς όλους, όσοι τον σέβονται,
όλους όσοι ελπίζουν στο έλεός του, δια να γλυτώση από πρόωρον η άδικον θάνατον την ζωήν των και να τους τροφοδοτήση
και τους θρέψη εις περίοδον λιμού.

Η ψυχή μας, λοιπόν, με υπομονήν και ελπίδα ακλόνητον θα περιμένη την προστασίαν του Κυρίου, διότι αυτός είναι ο βοηθός
και υπερασπιστής μας. Διότι εις αυτόν τον στοργικόν υπερασπιστήν και σωτήρα θα ευφρανθή η καρδία μας
και στο Ονομά του το άγιον, που έχομεν ελπίσει και θα εξακολουθούμεν να ελπίζωμεν.

Είθε, Κυριε, να εκχυθή και να μείνη πλούσιον εις ημάς το έλεός σου, όπως και ημείς με ακλόνητον πίστιν και πεποίθησιν έχομεν ελπίσει εις σέ.


« Τελευταία τροποποίηση: 12/03/21, 16:07 από Vassilis_1 »

Αποσυνδεδεμένος Vassilis_1

 • Επισκέπτης
 • **
 • Μηνύματα: 46
 • Φύλο: Άντρας
  • Προφίλ
Ψαλ. 42

Κυριε και Θεέ μου, συ ο δίκαιος κριτής, κάμε την δικαίαν υπέρ εμού κρίσιν σου,
δίκασε την υπόθεσίν μου εναντίον ενός έθνους ανοσίου και ξένου προς σέ.
Γλύτωσέ με και σώσε με από κάθε άδικον και δόλιον άνθρωπον.
Διότι συ, ω Θεέ μου, είσαι η κραταιά προστασία μου και δύναμις.
Διατί φαίνεται, σαν να με απώθησες από κοντά σου; Διατί με εγκατέλειψες,
ώστε εγώ να διέρχομαι τας ημέρας μου σκυθρωπός και θλιμμένος,
καθ' ον χρόνον με καταβαρύνει και με καταπατεί ο εχθρός μου;
   
Στείλε το λυτρωτικόν και χαρμόσυνον ιδικόν σου φως.
Δείξε γρήγορα την αλήθειάν σου, τήρησε τας υποσχέσεις σου περί της σωτηρίας μου.
Το ιδικόν σου φως και η αλήθειά σου με ωδήγησαν ασφαλώς και θα με φέρουν
στο άγιον όρος, εις τα σκηνώματα τα ιδικά σου.

Θα εισέλθω στο θυσιαστήριον του Θεού μου, θα παρουσιασθώ προς τον Θεόν μου,
ο οποίος ευφραίνει και ανακαινίζει την νεότητά μου.
Θα σε δοξολογήσω με ύμνους κιθάρας, ω Κυριέ μου και Θεέ μου.
   
Λοιπόν, διατί, ω ψυχή μου, είσαι περίλυπος; Διατί με συνταράσσεις και με συγκλονίζεις;
Στήριξε τας ελπίδας σου στον Θεόν, διότι αυτός ασφαλώς θα έλθη βοηθός σου,
και τότε θα δοξολογήσω αυτόν, ο οποίος είναι η σωτηρία μου και ο Θεός μου. 
« Τελευταία τροποποίηση: 12/03/21, 16:10 από Vassilis_1 »

Αποσυνδεδεμένος Vassilis_1

 • Επισκέπτης
 • **
 • Μηνύματα: 46
 • Φύλο: Άντρας
  • Προφίλ
Ψαλ. 56   

Ελέησέ με, Κυριε και Θεέ μου. Δείξε την ευσπλαγχνίαν σου και το έλεός σου εις εμέ, διότι εγώ εις σε έχω στηρίξει
την πεποίθησίν μου και κάτω από την προστατευτικήν σκιαν των παντοδυνάμων πτερύγων σου ελπίζω ότι θα
διαφυλαχθώ ασφαλής, έως ότου παρέλθη ο κίνδυνος, τον οποίον οι άνομοι έχουν στήσει εναντίον μου.

Εκραξα και κράζω από τα βάθη της ψυχής μου προς τον Θεόν τον ύψιστον, ο οποίος πολλές φορές έως τώρα με έχει ευεργετήσει.
Εστειλεν από τον ουρανόν την βοήθειάν του και με έσωσε. Θα κατεντροπιάση και θα κατεξευτελίση και τώρα εκείνους,
οι οποίοι θέλουν να με ποδοπατήσουν ως σκουλήκι. Ο Κυριος έστειλε και θα στείλη το έλεός του εις εμέ και θα φανή
κατά πάντα αληθής και αξιόπιστος εις τας υποσχέσεις του.

Εγλύτωσε και θα γλυτώση την ζωήν μου από εχθρούς, οι οποίοι ομοιάζουν με αγρίους νεαρούς λέοντας.
Εκοιμήθην με φόβον και ταραχήν, διότι οι άνθρωποι αυτοί, οι εχθροί μου, έχουν, ωσάν δόντια λεόντων,
όπλα και βέλη και η γλώσσα των είναι ακονισμένη, κοπτερή μάχαιρα εναντίον μου.

Ας φανή και πάλιν το μεγαλείον σου, Κυριε, στον ουρανόν άνω και η δόξα σου κάτω εις όλην την γην.
Οι εχθροί μου έστησαν παγίδα στον δρόμον μου και με τας επιβουλάς των κατέκαμψαν και απεθάρρυναν την ψυχήν μου.
Ηνοιξαν ενώπιόν μου βορβορώδη λάκκον, δια να πέσω εις αυτόν. Αλλά έπεσαν οι ίδιοι εντός αυτού.

Και τώρα η καρδία μου με την πίστιν και το θάρρος της εις σέ, είναι ετοίμη να νικήση τους πειρασμούς, να αντιμετωπίση τους κινδύνους.
Εγώ θα σε δοξολογώ με το στόμα μου και θα συνθέτω ύμνους με τα μουσικά όργανα εις δόξαν σου.

Σηκω επάνω, ω ψυχή μου. Σηκωθήτε και σεις τα μουσικά όργανα, ψαλτήριον και κιθάρα.
Πολύ πρωϊ θα σηκωθώ, θα σε δοξολογήσω, Κυριε, ανάμεσα εις πολλούς λαούς, θα ψάλλω εις σε ανάμεσα εις πολλά έθνη,
διότι η ευσπλαγχνία σου και το έλεός σου εμεγαλύνθησαν και υψώθησαν έως στους ουρανούς, και η αξιοπιστία
των υποσχέσεών σου και η αλήθειά σου ανέβη έως τα νέφη του ουρανού.

Ας υψωθή και ας λάμψη το μεγαλείον σου, ω Θεέ, υπεράνω από τους ουρανούς και η δόξα σου ας απλωθή εις όλην την γην.

Αποσυνδεδεμένος Vassilis_1

 • Επισκέπτης
 • **
 • Μηνύματα: 46
 • Φύλο: Άντρας
  • Προφίλ
Ψαλ. 70   

Εις σε Κυριε έχω στηρίξει και στηρίζω τας ελπίδας μου. Πιστεύω ότι ποτέ δεν θα εντροπιασθώ.
Εν ονόματι της δικαιοσύνης σου και δια της δικαιοσύνης σου γλύτωσέ με και ελευθέρωσέ με από αδίκους
πειρασμούς και κατατρεγμούς. Κλίνε το αυτί σου προς εμέ, άκουσε την προσευχήν μου και σώσε με.

Γινε εις εμέ Θεός υπερασπιστής και φρούριον απόρθητον, δια να με σώσης από τους κινδύνους.
Διότι βράχος, επί του οποίου σταθερά στηρίζομαι, και ασφαλές καταφύγιόν μου είσαι συ.
   
Ω Θεέ μου, γλύτωσέ με από τα χέρια του κάθε αμαρτωλού. Από τα χέρια εκείνων,
οι οποίοι παραβαίνουν τον Νομον σου και διαπράττουν αδικίας.

Διότι συ, Κυριε είσαι εκείνος, από τον οποίον με υπομονήν περιμένω βοήθειαν. Συ είσαι η ελπίς μου από αυτών
ακόμη των χρόνων της νεότητός μου.

Από τότε που ήμουν ακόμη έμβρυον, εις σε είχα στηριχθή. Από την κοιλίαν της μητρός μου συ ήσουνα και είσαι προστάτης
και υπερασπιστής μου. Δια τούτο και εγώ ακαταπαύστως θα σε δοξολογώ.

Ωσάν κάποιο παράδοξον φαινόμενον συμφορών εφάνηκα στους πολλούς. Εν μέσω όμως των δυστυχιών μου αυτών
συ ήσουνα ο πανίσχυρος βοηθός μου.

Ας γεμίση το στόμα μου από ύμνους, δια να υμνώ το μεγαλείον σου, όλην την ημέραν την θείαν σου μεγαλοπρέπειαν.

Μη με εγκαταλείψης τώρα εις τα γηράματά μου. Τωρα που με αφήνουν αι σωματικαί μου δυνάμεις συ, Κυριε, μη με εγκαταλείψης.
Διότι οι εχθροί μου, αυτοί που καιροφυλακτούν να αφαιρέσουν την ζωήν μου, συνεσκέφθησαν μεταξύ των
και είπαν• Ο Θεός τον εγκατέλειψε. Καταδιώξατε, λοιπόν, αυτόν και συλλάβετέ τον, διότι δεν υπάρχει κανείς να τον γλυτώση από τα χέρια μας.

Ω Θεέ μου, μη απομακρύνεσαι από εμέ. Ω Θεέ μου, δώσε προσοχήν εις την κατάστασίν μου και σπεύσε να με βοηθήσης.
Ας καταισχυνθούν και ας αφανισθούν εκείνοι, οι οποίοι επιβουλεύονται την ζωήν μου.
Ας φορέσουν ωσάν ένδυμα την καταισχύνην και την εντροπήν εκείνοι, οι οποίοι σκέπτονται και επιζητούν την καταστροφήν μου.

Εγώ δε συνεχώς και ακαταπαύστως θα έχω τας ελπίδας μου εις σε και κοντά εις τας άλλας αινέσεις και δοξολογίας,
που σου ανέπεμψα, θα προσθέσω και νέαν υμνολογίαν προς δόξαν του Ονόματός σου.

Οταν συ θα με σώσης από αυτούς, που απειλούν την ζωήν μου, τότε το στόμα μου θα διαλαλήση την δικαιοσύνην σου
αυτήν προς όλους. Ολην την ημέραν θα διακηρύττω την σωτηρίαν, την οποίαν συ στέλλεις.
Προφορικώς θα εξαγγέλλω την ευγνωμοσύνην μου προς σέ, διότι εγώ δεν είμαι γραμματεύς δια να συγγράψω βιβλία
και να καταγράφω εις αυτά τα θαυμαστά έργα σου.

Θα εισέλθω εις την εξιστόρησιν όλων των θαυμαστών έργων, που έκαμεν η παντοδυναμία του Κυρίου.
Ναι, Κυριε, θα ενθυμηθώ την δικαιοσύνην σου, διότι συ είσαι ο απόλυτος και μόνος δίκαιος.

Ω Θεέ μου, θα αναγγείλω και θα διαλαλήσω τας θαυμαστάς επεμβάσεις της προστασίας σου,
με τας οποίας με εδίδαξες από την νεότητά μου μέχρι σήμερα να ελπίζω εις την προστασίαν σου.

Και μέχρι των γηρατείων μου και μέχρι της πλέον προχωρημένης ηλικίας μου, ω Θεέ μου, μη με εγκαταλείψης,
μέχρις ότου διαλαλήσω την προστασίαν της παντοδυνάμου δεξιάς σου εις κάθε γενεάν, η οποία επακολουθεί.
Να εξαγγείλω την ακατανίκητον δύναμίν σου, την άπειρον δικαιοσύνην σου.

Ω Θεέ, μέχρι των υψίστων και απεριορίστων περιοχών του ουρανίου κόσμου φθάνουν τα μεγαλεία τα οποία έκαμες.
Ο Θεός, ποιός όμοιος υπάρχει προς σέ;

Ποσας και πόσας θλίψεις, βαρείας και οδυνηράς, μου έστειλες! Πλην έστρεψες προς εμέ στοργικόν το βλέμμα σου
και την αγάπην σου, και με ανεζωογόνησες, και από τα απύθμενα βάθη της γης πάλιν με ανεβίβασες.
Πλουσίαν έδειξες εις εμέ την μεγαλειώδη συγκατάβασίν σου, διότι συ επιστραφείς με επαρηγόρησες.
Και από τα κατώτατα βάθη των συμφορών, όπου είχα βυθισθή, πάλιν με επανέφερες εις την επιφάνειαν.

Δια τούτο και εγώ θα υμνολογήσω με μουσικά όργανα την αξιοπιστίαν και αλήθειαν των λόγων και των υποσχέσεών σου.
Θα σε υμνολογήσω με την κιθάραν, ω άγιε Θεέ του Ισραήλ.

Οταν εγώ ψάλλω ύμνους προς το μεγαλείον σου, θα γεμίσουν από αγαλλίασιν τα χείλη μου και η ψυχή μου,
την οποίαν τόσες και τόσες φορές συ εγλύτωσες. Ακόμη δε και η γλώσσα μου θα μελετά όλας τας ημέρας την δικαιοσύνην σου.
Οταν μάλιστα βλέπω να αποτυγχάνουν αυτοί, που ζητούν την καταστροφήν μου, να καταισχύνωνται και να κατεντροπιάζωνται.


Αποσυνδεδεμένος vegos

 • Εδώ είναι το σπίτι μου
 • *****
 • Μηνύματα: 1072
 • Φύλο: Άντρας
 • Άμα μεγαλώσω, θα γίνω κιθαρίστας...
  • Skype - amagla
  • Facebook profile
  • Προφίλ
  • MoschatoWeather
Ημαρτον...

Αποσυνδεδεμένος GVen

 • Παλιός
 • ****
 • Μηνύματα: 310
  • Facebook profile
  • Προφίλ
Ρε παιδιά...να ρωτήσω κάτι...γιατι δεν τον ban-αρει κάποιος να ησυχάσουμε? Αρκετά μας τα χει πρήξει τόσο καιρό...λεω εγώ τώρα.
It's A Long Way To The Top If You Wanna Rock 'n' Roll

Guitars: LTD esp ec-256 fm dbsb - Vintage LV6SSB Reissued Sunburst
              Harley Benton Acoustic Guitar HBD-120B
Amps: Blackstar HT5r - Orange micro Crush
Pedals: Boss me-80  multieffects pedal

Αποσυνδεδεμένος Vassilis_1

 • Επισκέπτης
 • **
 • Μηνύματα: 46
 • Φύλο: Άντρας
  • Προφίλ
Ψαλ. 80   

Πλημμυρίσατε όλοι από αγαλλίασιν και χαράν διά τον Θεόν, που είναι βοηθός μας.
Αλαλάξατε όλοι προς δόξαν του Θεού, τον οποίον επίστευε και ελάτρευε ο γενάρχης μας ο Ιακώβ.

Αρχίσατε να ψάλλετε σεις οι Λευίται, δώσατε στους τυμπανιστάς το τύμπανον και στους
άλλους μουσικούς ψαλτήριον τερπνόν και κιθάραν, δια να συνοδεύουν τους ύμνους σας.

Σεις οι ιερείς σαλπίσατε με την ιεράν σάλπιγγα κατά την πρώτην του εβδόμου μηνός Τισρή,
κατά την εξόχως επίσημον ημέραν της μεγάλης εορτής σας.
Διότι η εορτή αυτή είναι πρόσταγμα του Θεού προς τον ισραηλιτικόν λαόν, εντολή του Θεού
προς τους απογόνους του Ιακώβ.

Τον Νόμον αυτόν, που καθορίζει τας επισήμους εορτάς, έδωσεν ο Κύριος εν μέσω του λαού,
των αδελφών του Ιωσήφ, όταν αυτοί έφυγαν ελεύθεροι από την Αίγυπτον. Τοτε αυτοί ήκουσαν
γλώσσαν, την οποίαν ποτέ άλλοτε δεν είχαν γνωρίσει.

Ο Κύριος απήλλαξε την ράχιν των από τα βαρέα φορτία, και αι χείρες των, που εδούλευαν έως
τότε εις τα κοφίνια δια την μεταφοράν πηλού, απηλευθερώθησαν.

Εζήτησες την βοήθειάν μου, όταν ευρίσκετο υπό βάρος μεγάλης θλίψεως και εγώ σε εγλύτωσα
από τας συμφοράς. Σε ήκουσα κρυμμένος στον γνόφον και τας αστραπάς της καταιγίδος.
Σε εδοκίμασα τότε και συ έδειξες ποιός είσαι στο ύδωρ της αντιλογίας σου, τότε που εγόγγυσες εναντίον μου.

Ακουσε λαέ μου, την έντονον διαμαρτυρίαν μου και προτροπήν.
Ισραηλιτικέ λαέ μου, εάν θα με ακούσης δεν θα πρέπει να υπάρχη εις σε άλλος νέος θεός, δεν
πρέπει ποτέ να προσκυνήσης ξένον θεόν, διότι εγώ είμαι ο Κυριος και Θεός σου, ο οποίος σε
ηλευθέρωσα και σε καθωδήγησα από την γην της Αιγύπτου έως εις την Παλαιστίνην.

Ανοιξε διάπλατα το στόμα σου, προσευχόμενος και δοξολογών εμέ, και εγώ θα ικανοποιήσω τα
αιτήματά σου.

Ο λαός μου όμως δεν ήκουσε την φωνήν μου και οι Ισραηλίται δεν έδωσαν προσοχήν εις εμέ.
Δια τούτο και εγώ τους αφήκα να πορεύωνται σύμφωνα με τας ενόχους επιθυμίας των
αμαρτωλών καρδιών των, να πορεύωνται και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με την
σκοτισμένην θέλησιν και διάθεσίν των.

Εάν ο λαός μου με ήκουεν, εάν ο ισραηλιτικός λαός επορεύετο στους δρόμους μου, αμέσως
και στο μηδέν θα είχα ταπεινώσει τους εχθρούς των και θα άπλωνα βαρείαν και τιμωρόν την
χείρα μου εναντίον εκείνων, οι οποίοι τους καταθλίβουν και τους ταπεινώνουν.

Οι εχθροί του Κυρίου θα ηναγκάζοντο, έστω και υποκριτικώς, να δηλώσουν υποταγήν εις
αυτόν, ενώ ο λαός του Ισραήλ θα έμενεν ειρηνικός και ευτυχής παντοτεινά.

Τοτε ο Θεός τους έθρεψεν εις την έρημον με το πλέον εκλεκτόν άλευρον του σίτου και τους
εχόρτασε με άφθονον μέλι από την ξηράν και άγονον πέτραν. Ετσι και τώρα θα τους διέτρεφε
και θα τους εχόρταινε, εάν υπήκουον εις τας εντολάς του.

Αποσυνδεδεμένος Vassilis_1

 • Επισκέπτης
 • **
 • Μηνύματα: 46
 • Φύλο: Άντρας
  • Προφίλ
Ψαλ. 91

Ευχάριστον και ωφέλιμον είναι, εις εμέ να δοξάζω σε τον Κύριον και να υμνολογώ το πάντιμον
όνομά σου, ω Ύψιστε.

Να διαλαλώ ημέραν και νύκτα την ευσπλαγχνίαν σου, την φιλαλήθειάν σου και την
αξιοπιστίαν σου εις τας υποσχέσεις σου.

Με ψαλτήριον δεκάχορδον, με άσμα το οποίον θα το συνοδεύη η κιθάρα,
διότι συ, Κύριε, μου δίδεις χαράν και ευφροσύνην, με γεμίζεις αγαλλίασιν με τα θαυμαστά
έργα των χειρών σου.

Πόσον μεγαλειώδη και αξιοθαύμαστα είναι, Κύριε, τα έργα σου! Βαθείς και ανεξερεύνητοι
είναι οι διαλογισμοί σου και αι αποφάσεις σου.

Άνθρωπος όμως, τον οποίον ο αμαρτωλός βίος έκαμεν άφρονα, δεν ημπορεί να γνωρίση τα
θαυμάσια αυτά έργα σου. Και ασύνετος, εξ αιτίας του σκοτισμού της αμαρτίας, δεν είναι εις
θέσιν να τα κατανοήση.

Οι ασύνετοι αμαρτωλοί φυτρώνουν ταχέως και αυξάνουν και ανθοφορούν, ωσάν τον χόρτον.
Όλοι οι εργάται της ανομίας σηκώνουν την κεφαλήν και υψώνονται• ματαίως όμως, διότι το
κατάντημά των θα είναι ο αιώνιος όλεθρος.

Συ όμως, Κύριε, παραμένεις ο μόνος Ύψιστος Θεός στους αιώνας των αιώνων.

Ιδού, οι εχθροί σου, Κύριε, το πιστεύω και το διακηρύττω, ιδού οι εχθροί σου οπωσδήποτε θα
καταστραφούν και θα διασκορπισθούν ανά τα διάφορα σημεία όλοι, όσοι εργάζονται την
ανομίαν.

Εξ αντιθέτου η ιδική μου όμως δύναμις θα υψωθή, θα ενισχυθή, όπως του ισχυρού
μονοκέρωτος, και τα γηράματά μου, χάρις εις τας ιδικάς σου δωρεάς, θα είναι θαλερά, όπως το
σώμα που αλείφεται με παχύ έλαιον.

Το μάτι μου θα ιδή με δικαίαν ικανοποίησιν τον όλεθρον των εχθρών μου και το αυτί μου θα
ακούση την τιμωρίαν των πονηρών εχθρών μου, οι οποίοι επαναστατούν εναντίον μου.

Ομως ο δίκαιος άνθρωπος θα ανθίζη πάντοτε, όπως ο φοίνιξ• θα αυξηθή και θα πληθυνθή,
όπως τα κέδρα του Λιβάνου.

Φυτευμένοι οι δίκαιοι στον οίκον του Κυρίου, εις τας ιεράς αυλάς του Θεού μου, θα ανθίζουν
και θα καρποφορούν τας αρετάς.

Και στο βαθύ ακόμη γήρας των θα προκόπτουν εις αρετήν και καλά έργα, θα είναι θαλεροί και
ακμαίοι, δια να αναγγέλλουν πάντοτε τα μεγαλεία του Θεού.
Διότι ο Κύριος ο Θεός μας είναι δίκαιος και ευθύς και δεν υπάρχει εις αυτόν καμμία αδικία.

 

Σχετικά θέματα

  Τίτλος / Ξεκίνησε από Απαντήσεις Τελευταίο μήνυμα
0 Απαντήσεις
3992 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 24/05/02, 20:06
από Θοδωρής
24 Απαντήσεις
10110 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 05/12/04, 16:35
από κατέ((γίδα))
23 Απαντήσεις
9017 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 27/02/05, 10:49
από Βραζίλης
0 Απαντήσεις
1227 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 25/07/08, 00:15
από Ιππέας
7 Απαντήσεις
2561 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 20/03/09, 09:19
από mantinada
0 Απαντήσεις
1963 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 08/06/12, 10:45
από ivikos
16 Απαντήσεις
10011 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 02/09/12, 03:03
από Adoni
17 Απαντήσεις
13730 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 09/12/12, 15:33
από Υπνοβάτης...
11 Απαντήσεις
11515 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 04/05/13, 00:52
από @Morpheus@
0 Απαντήσεις
1692 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 13/03/14, 14:43
από ΧΩΡΙΑΤΗΣ